Borkovice
Oficiální web Obce

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název

  Úplný oficiální název povinného subjektu.
  Obec Borkovice
 2. Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,za kterých provozuje svoji činnost.
  Obec Borkovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
 3. Organizační struktura

  Popis organizační struktury povinného subjektu.
  Informace bodu 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
 5. Případné platby můžete poukázat

  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
  Banka:ČSOB
  číslo účtu:100335780/0300
 6. IČO

  Identifikační číslo organizace (IČ).
  00252093
 7. DIČ

  Daňové identifikační číslo (DIČ).
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
  informace k rozpočtu města
 9. Žádosti o informace

  Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
  Informace bodu "Příjem žádostí a dalších podání"
 11. Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  Informace bodu "Opravné prostředky"
 12. Formuláře

  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
  Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.
  Formuláře elektronické podatelny
  Interaktivní HTML formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
  Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

  návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy
 14. Nejdůležitější předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

  informace k bodu "Nejdůležitější předpisy"
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací.
  informace k bodu "Sazebník úhrad za poskytování informací"
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů
 17. Seznam organizací

  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
  Informace k bodu "Seznam organizací" .
©2009-24 borkovice.cz
Code by Slavik.biz